L’empresa municipal Marratxí XXI es va constituir com a societat anònima per l’Ajuntament de Marratxí el 3 d’octubre de 1997. Marratxí XXI s’encarrega de múltiples serveis municipals, de forma directa o indirecta. Gestiona la Deixalleria, els serveis de recollida de residus urbans, del manteniment dels parcs infantils, la neteja d’edificis locals, el servei de jardineria o la neteja viària, entre molts d’altres. Aquesta societat, que té un pressupost de gairebé 8,8 milions d’euros, atorga les concessions municipals d’aquests serveis i supervisa que els contractes es compleixen i que els serveis ofereixen el nivell de qualitat acordat.

Marratxí XXI compta amb deu treballadors: tres peons i altres set que fan feina a oficines supervisant el compliment dels serveis adjudicats mitjançant concurs públic a diferents empreses.  Marratxi XXI no va suspendre cap dels seus serveis ni tan sols durant el confinament ni per l’estat d’alarma amb motiu de la pandèmia. Els serveis es varen reorientar cap a la desinfecció de vies públiques, o complint protocols establerts per les autoritats sanitàries.

Marratxí XXI, amb un pressupost de gairebé 8,8 milions d’euros, gestiona i presta aquells serveis de competència municipal que li comanda l’Ajuntament de Marratxí. La societat està regida i administrada pels òrgans següents:

-Junta General d’Accionistes, composta pel Plenari de l’Ajuntament de Marratxí.

-Consell d’Administració, presidit pel batle de Marratxí

-Gerència

El servei de recollida de residus urbans

Es realitza a través d’una concessió i està adjudicat a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas. El servei consisteix en la recollida de residus urbans i el seu transport a la planta de tractament. A aquest servei hi ha contractats 21 operaris, dels quals el 19% estan empadronats a Marratxí.

Servei de neteja d’edificis locals

Realitzat per l’adjudicatari Baleares de limpieza, S.A. (Balimsa). El servei consisteix en la neteja d’edificis i locals, desglossant-se en 2 sectors d’actuació: neteja de centres escolars, preescolars i esportius; i neteja d’edificis i instal·lacions municipals. A aquest servei hi ha contractats un total de 37 operaris, dels quals el 54 % estan empadronats a Marratxí.

Servei de neteja diària

Melchor Mascaró, S.A. presta aquest servei, que actualment està en procés de concurs. Consisteix en la neteja ordinària de totes les vies de domini públic, l’escombrat, buidat de les papereres públiques, neteja de canalitzacions de pluvials a les places públiques, esborrament o eliminació de “grafitis” i retirada de cartells publicitaris col·locats en llocs no autoritzats, retirada d’herbes i residus a llocs de domini públic, etc A aquest servei fan feina 23 operaris, dels quals el 21,% estan empadronats a Marratxí.

Gestió de la Deixalleria

El servei el té encomanat l’empresa Melchor Mascaró S.A. La gestió de la Deixalleria inclou la recepció, identificació, classificació i emmagatzematge dels materials, lliurament a un gestor autoritzat, triturar i compactar els materials segregats que ho requereixen, etc. Actualment, hi ha contractats 4 operaris, dels quals el 25 % estan empadronats a Marratxí.

Servei de neteja àrees d’aportació

Encomanat a l’empresa Melchor Mascaró S.A. El servei de la neteja d’àrees d’aportació i entorn dels contenidors de recollida de rebuig i dipòsits incontrolats de residus, perillosos i no perillosos, en terreny de domini públic. Actualment, hi ha contractats 3 operaris dels quals, el 33% estan empadronats a Marratxí.

Servei de jardineria

Gestionat per les empreses Amadip Esment Fundació, Logística Urbana Ambiental (Urbient) i la UTE Urbia-Nartha. A aquest servei, hi ha contractats un total de 17 operaris, dels quals el 17,6% estan empadronats a Marratxí.

Servei de manteniment de parcs infantils

Adjudicat a Urbia Intermediación Ingenieria y Servicios, S.A. A aquest servei actualment hi ha contractats dos operaris.

Centre de dia de Marratxí “Brot de Ginjol”

És gestionat per Creu Roja Espanyola. El centre té una capacitat per a 23 usuaris, entre la població de més de 60 anys, amb un horari entre les 8,00 h. i les 17,00 h. de dilluns a divendres. Compta amb sis empleats.

Centre de dia “Ca ses Monges”

Gestionat per ESTUDI 6 SL. El centre té una capacitat per a 25 usuaris, entre la població de més de 60 anys, amb un horari entre les 8,00 h. i les 17,00 h. de dilluns a divendres. Compta amb set empleats.

Gestió dels mercats municipals

L’Ajuntament de Marratxí té encomanada la gestió dels mercats municipals a Marratxí, XXI, S.A.U. Es recullen les dades dels venedors, es distribueixen als llocs establerts i es recapten les taxes corresponents per ocupació d’espai a la via pública.

Servei de recollida selectiva de residus

Actualment Melchor Mascaró és el concessionari del servei de recollida selectiva i el seu transport de les fraccions de residus de paper, cartó, vidre i envasos lleugers del terme municipal de Marratxí. A aquest servei hi ha contractats 3 operaris, dels quals un 33.3 % es troben empadronats a Marratxí.