El ple de l’Ajuntament de Marratxí va aprovar el passat 27 de juliol aprovar la modificació de l’Ordenança de Medi Ambient per tal d’incloure en l’article 32-Actes i activitats de lleure a l’aire lliure; el punt “sisè: Sols es podrà fer ús de les instal·lacions municipals de lleure juvenil a l’aire lliure com són els skate parcs, pistes multiesportives i parcs de calistènia; de 9:00 a 21:00 hores. El batle per raons motivades podrà modificar aquest horari en dies o en períodes puntuals”.

També es modifica l’article 111 bis: La utilització de les instal·lacions municipals de lleure juvenil a l’aire lliure fora de l’horari establert suposarà la comissió d’una infracció lleu amb multa de 50 a 600 euros”.

La modificació de l’ordenança una vegada aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, el passat 27 de juliol, se sotmet a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. De presentar-se reclamacions o suggeriments, hauran de ser resoltes pel Ple, el qual es pronunciarà així mateix sobre l’aprovació definitiva.

La modificació dels horaris d’aquestes instal·lacions pretén frenar les conductes incíviques que s’han produït darrerament a skate parcs i pistes multiesportives que han despert el malestar de les finques i dels habittages colindants a aquestes instal·lacions que en alguns casos han registrats botellots. Amb la modificació de l’ordenança, votada per unanimitat per tots els grups municipals, la policia de Marratxí ja està habilitada per sancionar aquestes conductes.

En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament adoptat el present acord quedant facultat expressament l’Alcalde-President per a la seva publicació i execució. Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.