La Salle ha implantat un nou model educatiu que acaba amb els horaris i les aules tradicionals, trenca els límits de les assignatures i renova el sistema d’avaluació. Els llibres de text convencionals se substitueixen per materials didàctics propis que permeten la ràpida actualització del contingut per a respondre al context present.

Adéu als llibres de text convencionals, als horaris per assignatures i a les aules tradicionals. L’ensenyament rígidament compartimentat desapareix i és substituïda per seminaris, tallers i projectes, en els quals l’alumnat adquireix coneixements de manera transversal. La Salle del Pont d’Inca, part de la xarxa La Salle que a Espanya i Portugal compta amb 120 centres, engloba aquests canvis sota el Nou Context d’Aprenentatge (NCA), un model pedagògic propi, fruit de la reflexió i la recerca, que respon a les demandes de la societat d’avui.


El NCA suposa un canvi estructural i global de la cultura de l’escola. Trenca les barreres de l’educació més convencional, incloses les físiques. Desplaça el focus de l’ensenyament a l’aprenentatge de manera experiencial amb l’objectiu de fomentar la motivació i la comprensió, així com la construcció de l’ésser en la seva integritat. I com un altre element diferenciador, inclou un renovat sistema d’avaluació que, al costat de les habituals notes numèriques que compleixen amb els criteris exigits per cada Administració, afegeix una valoració de l’evolució de les destreses (científic-matemàtiques, tecnològiques, humanístiques, artístiques…), potencialitats i capacitats. Un sistema integral d’avaluació que ofereix una visió més global de l’alumnat.


El NCA ja és una realitat a La Salle del Pont d’Inca en l’etapa de Primària i estarà completament implantat fins a la universitat en tots els centres La Salle en el curs 2025-2026. En el seu nou ús de l’espai i el temps, l’estructura organitzativa dona pas a jornades en les quals tenen cabuda totes les matèries a través de diferents activitats. La distribució per assignatures tradicionals deixa pas als Moments d’Aprenentatge. Aquest innovador model prescindeix dels llibres de text convencionals, i els substitueix per materials didàctics d’elaboració pròpia, que combina amb suports audiovisuals i altres formats. Aquests materials permeten la ràpida actualització del contingut per a respondre al context present.


La Salle està vivint una profunda transformació interna amb la implantació del NCA. Els canvis aconsegueixen tant a la formació del professorat, en la qual s’ha invertit una mitjana de 50 hores per educador, com a la remodelació interior dels centres de manera
progressiva, on es treballa en els anomenats paisatges educatius, que porta al redisseny de les aules.

Jesús Félix Martínez, director de la Xarxa d’Obres Educatives La Salle, creu que “sentim que el nostre nou model pedagògic comporta una profunda revolució de l’educació, en la qual l’alumnat aprèn més i millor per assumir el rol de protagonista en el procés. Educar des del context augmenta la comprensió d’allò que es viu i fomenta el compromís de l’alumnat.
Estem molt satisfets amb els resultats. Comprovem que ha millorat la motivació i l’aprenentatge dels alumnes”.


“El NCA és un canvi de cultura organitzacional, tant a les aules com en tota la institució i neix de conjuminar la tradició amb la innovació lasal·lianes. No eduquem per al futur, sinó per a l’avui, pensant que les eines amb les quals dotem als nostres alumnes els serviran per a transformar la societat”.