L’Ajuntament de Marratxí ha prorrogat fins al dia 25 de juny el termini per demanar les subvencions 2020-2021 destinades a empreses del municipi per a protegir l’activitat econòmica de l’impacte de la Covid-19, ja que encara queda crèdit pressupostari disponible per a repartir. La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar als empresaris, autònoms i associacions del municipi de Marratxí a afrontar els efectes econòmics adversos que les mesures sanitàries adoptades per acontenir la propagació de la Covid-19 els hagin pogut causar.

L’objectiu de l’Ajuntament és donar suport al teixit productiu i social per a minimitzar l’impacte i aconseguir que, fins que es produeixi una normalització en l’activitat econòmica local, es conservi el teixit empresarial i laboral local.

El crèdit pressupostari total màxim per a la subvenció és de 927.276,88 euros, que es reparteixen de la següent manera:

a) 398.000,00 euros s’aportaran per l’Ajuntament de Marratxí

b) 264.638,44 euros s’aportaran pel Govern balear

c) 264.638,44 euros s’aportaran pel Consell Insular de Mallorca

Els possibles beneficiaris podran sol·licitar fins al 100% del total de les despeses que aportin per a la seva subvenció, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària de:

  1. Empreses amb menys de 5 treballadors: 1.000,00 euros
  2. Empreses amb entre 5 i 15 treballadors: 1.500,00 euros
  3. Empreses amb més de 15 treballadors: 2.000,00 euros
  4. Empreses relacionades amb la creació, producció, distribució i exhibició cultural i/o artesanal: 2.000,00 euros

Destinataris

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques (empreses i autònoms) que hagin vist afectades les seves xifres de negoci per les restriccions aprovades per aturar l’expansió de la Covid-19.

Requisits

Les persones/entitats interessades en aquesta subvenció hauran de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Marratxí. No obstant això, es podran concedir sol·licituds als qui únicament compleixin amb el requisit de tenir l’activitat en el municipi de Marratxí, si compleixen amb els requisits següents:

Que, després de resoldre totes les sol·licituds d’aquells que compleixin els dos requisits establerts en el paràgraf anterior, quedessin quantitats pendents d’adjudicar dels fons especificats en la Base 6

Que el sol·licitant tingui la condició d’autònom, és a dir una micro, petita o mitjana empresa (PIME) segons l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió”.

El període subvencionable serà el comprès entre l’1 d’agost de 2020 i l’últim dia hàbil per a presentar una sol·licitud de subvenció.

Les sol·licituds es formalitzaran per escrit en model normalitzat de sol·licitud i es poden presentar tant de forma telemàtica en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí https://seuelectronica.marratxi.es/ com de manera presencial el Registre General o les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Marratxí, que es farà amb cita prèvia mentre estiguin vigents les mesures de contenció de la Covid-19.