UN NOU ENFOCAMENT DEL SIURELL

318

Diuen que la unió fa la força. Amb la seva unió professional, el ceramista Joan Pere Català i Coloma Cañellas, al capdavant de la siurelleria ‘Ca Madò Bet’, han perseguit (i aconseguit) una nova varietat de la típica peça de la ceràmica marratxinera i mallorquina, el siurell. Això sí, com diuen tots dos, sempre des del respecte als orígens i a la figura. Una figura que va captivar personatges de la talla de Joan Miró i Robert Graves, que en varen ser col·leccionistes.

Amb aquesta premissa, Català i Cañellas varen començar fa uns dos anys a dissenyar el projecte del ‘nou’ siurell o el siurell reinventat, com es vulgui dir. “Tant na Coloma com jo hem estat sempre devots d’aquesta figura, i vàrem parlar de donar-li un nou enfocament, insistint en el respecte a l’essència del siurell”, explica Joan Pere Català.

Català afegeix que “la nova peça la feim amb un fang gres, que ens dona molt més joc i més matisos en el resultat . Abans, havíem provat uns prototipus amb fang comú i no era el mateix. També varia la temperatura de cocció. Si normalment, els siurells es couen en el forn a uns 1.000 graus, nosaltres l’augmentam a uns 1.280. Tot això junt ens permet aconseguir un siurell renovat, talment com si fos una escultura”.

Una altra característica diferencial del ‘nou’ siurell és l’esmalt, que en aquest cas s’obté de la fusió de distints minerals. De moment, els esmalten en verd, blanc i marró.

De cara a l’hivern que ve, una idea de Català i Cañellas és coure’n en un forn de llenya. “És, en definitiva, una manera de donar-li un to de modernitat a una figura tan tradicional com és el siurell, sense perdre en cap moment l’essència del que és i del que representa. És una manera de donar-li una nova vida, d’anar un poc més enllà”, sentencia Cañellas.