Portal de transparència, una eina democràtica en actualització constant

329
Window sign mockup in a shop

El portal de transparència de Marratxí és un portal web que depèn de la regidoria de Transparència i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Marratxí on es publica informació institucional i administrativa que la Llei de Transparència obliga a fer pública. La transparència, regulada per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té dos vessants: -L’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa). -L’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin els ciutadans (dret d’accés a la informació pública) en els termes i les condicions regulats per la Llei de transparència. Al portal transparencia.marratxi.es podem consultar informació institucional, sobre economia i pressupost, normativa municipal, informació sobre l’equip de govern, sobre les retribucions dels càrrecs polítics, informació sobre els regidors de l’oposició, sobre el personal eventual, la relació de llocs de feina o l’oferta pública de treball.

El Portal de Transparència també alberga informació econòmica i pressupostària. Es poden consultar els pressuposts municipals, l’execució trimestral, el període mitjà de pagaments als proveïdors, el deute públic o els pressuposts participatius. També poden Marratxí és un dels onze municipis de les Illes que aprova en matèria de Transparència, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El portal de Transparència de Marratxí fa feina de forma constant per actualitzar les dades i publicar tota la informació institucional i administrativa que l’obliga la llei. Es tracta d’una eina clau per als ciutadans que poden consultar normatives, imposts, l’oferta pública de treball o informació sobre l’equip de govern o de l’oposició. de compliment de la llei a Balears és “molt baix”, segons el “Mapa Infoparticipa” de la Universitat Autònoma de Barcelona. Només 11 dels 67 municipis de Balears compleix la legislació en matèria de transparència, la qual cosa implica que un 83,5% no ho fa, segons es desprèn de l’anàlisi conclosa per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el desembre de 2021. Per illes, a Mallorca aproven 6 consistoris, un 11, 1%; a Menorca 4, el 50%; a Eivissa aproven 2, el 40%, i Formentera suspèn. Els ajuntaments balears amb aprovat són Santa Eulària des Riu, Inca, Palma, Calvià i Maó, Marratxí, Ciutadella, Eivissa, Es Castell, i Sant Llorenç des Cardassar i Sant Lluís.

“Tinc un ferm compromís amb la transparència perquè la veritable democràcia exigeix que la ciutadania pugui exercir control sobre la gestió pública i perquè és de dret que els veïns puguin participar en qüestions de govern més enllà d’unes eleccions. Això cobra encara més sentit en una administració tan pròxima com és un ajuntament. Continuaré treballant perquè Marratxí sigui un referent en transparència i bon govern, sempre al servei dels nostres veïns i veïnes, assenyala Neus Serra, tinent de batle de Transparència i Participació Ciutadana.

Aquesta primera avaluació es va fer pública al gener i a principis de setembre la UAB donarà a conèixer els resultats de la segona avaluació. El model de la UAB es molt exigent i valora tan la qualitat de la informació com el fàcil accés i la localització. consultar tota la normativa urbanística i la normativa municipal: imposts, taxes, preus públics, ordenances, etc. A més, qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar a l’administració l’accés a la informació pública, en compliment del seu dret d’accés a la informació pública recollit en Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Què és la transparència?

La transparència és un dels principis fonamentals de l’actuació dels poders públics, en virtut del qual l’Administració ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania pugui participar en els assumptes públics i controlar que l’Administració reti comptes de la seva actuació. La transparència és, en definitiva, un instrument de control, alhora que una eina de comunicació i diàleg per als poders públics. Examen de transparència Marratxí és un dels 11 municipis de les Balears que compleix la legislació en matèria de transparència, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que revela que altres 56 municipis de les Illes suspenen. L’entitat recorda en un comunicat que el desembre de 2015 va entrar en vigor la Llei de Transparència que obliga a les administracions central, autonòmica i local a publicar en les seves pàgines web tota la