Marratxí tanca els seus parcs infantils per ordre del Govern per frenar la propagació de la Covid19

914

La Conselleria de Salut i Consum ha dictat una nova resolució per prorrogar i ampliar les mesures per frenar la propagació de la COVID-19. Concretament, es preveu prorrogar diverses mesures que es varen adoptar en la resolució de 28 d’agost, que tenien una vigència de 15 dies, i modificar aspectes concrets del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.

Les modificacions principals afecten les àrees següents:

Parcs infantils d’ús públic a l’aire lliure i locals d’oci infantil

Se suspèn l’obertura al públic dels parcs infantils d’ús públic a l’aire lliure. S’exceptuen d’aquesta suspensió els espais cedits pels ajuntaments als centres docents i educatius per dur-hi a terme activitats docents. També se suspèn l’activitat dels locals d’oci infantil.

Activitats de temps lliure infantil i juvenil

Quant a les mesures relatives a les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil, les activitats —que han de ser sense contacte físic— s’han de dur a terme en grups estables de fins a 10 participants, i és obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats majors de sis anys.

Fires, atraccions de fira i festes populars

Es prohibeix la realització de fires, festes populars, revetles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars, tant d’organització privada com municipal o insular, així com les atraccions de fira.

Serveis d’estades diürnes i de promoció de l’autonomia personal

La resolució indica que aquests serveis s’han de prestar preferentment de manera presencial. Quan no es puguin prestar a les instal·lacions dels centres a causa de les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries, els serveis d’atenció diürna i de promoció de l’autonomia personal per a gent gran i per a persones amb discapacitat es podran prestar combinant l’atenció presencial amb grups bombolla o estables i la telemàtica.

L’entitat que presti el servei, a través del seu pla de contingència, ha d’informar periòdicament, i justificar-ho, sobre com prestarà el servei en cada una de les modalitats, i ha de proposar el servei que prestarà a cada usuari. L’autoritat competent ha d’aprovar expressament el servei i supervisar l’adequació i la intensitat del servei prestat a les necessitats de les persones.

Capacitat màxima dels espais esportius

La resolució estableix que per tal de calcular la capacitat màxima dels espais esportius a les instal·lacions, s’ha de tenir en compte la tipologia de l’espai i el tipus de pràctica que s’hi du a terme. Així doncs, la capacitat màxima sense restriccions dels espais és la següent:

  • Per a la pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les sales de musculació, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona.
  • Per a la pràctica d’activitats en carrils de piscina, es requereix un mínim de 6 metres quadrats per persona.
  • Per a la pràctica d’activitats dirigides en piscines, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona. A l’efecte de comptabilitzar l’aforament en les classes de natació per a nadons, el pare o la mare amb el nadó es consideren una sola persona.
  • Per a la pràctica d’activitats d’equip en pista, es requereix un mínim de 25 metres quadrats per persona.
  • Per a la pràctica d’activitats d’equip en camps a l’aire lliure, es requereix un mínim de 100 metres quadrats per persona.
  • Per a la pràctica d’altres tipus d’activitats, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona.
  • En els vestidors, es requereix que l’ocupació permeti un mínim de 3 metres quadrats per persona.

La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les sales de musculació, no poden superar el 50 % de la capacitat màxima de pràctica esportiva.

La resta d’activitats que es diguin a terme a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, a instal·lacions cobertes i centres esportius, tant de caràcter individual com col·lectives, no poden superar el 75 % de la capacitat màxima de la pràctica esportiva, com tampoc el 75 % de la capacitat total de la instal·lació.

Les acadèmies de ball es consideren incloses en aquesta categoria.

Cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, així com recintes a l’aire lliure i altres locals i establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives

D’acord amb la resolució, els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 50% de la capacitat permesa en cada sala.

En el cas d’altres recintes, locals i establiments destinats a esdeveniments públics i activitats recreatives diferents dels que preveu l’apartat anterior, poden dur a terme l’activitat sempre que el públic romangui assegut i que no se superi el 50 % de la capacitat permesa, amb un límit màxim de 300 persones per a espais tancats i de 1.000 persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure.

En tot cas, la distribució del públic assistent ha de procurar la màxima distància possible entre persones, tot i afavorir l’agrupació de persones convivents. Els espectadors han de dur mascareta protectora. No es permet ni menjar ni beure en els establiments o espais tancats.

Totes aquestes mesures de suspensió d’obertura i/o activitat que recull la resolució tenen una durada de 15 dies, tot i que es poden prorrogar si persisteixen les circumstàncies que les motiven o aixecar-les si desapareixen.

L