Marratxí permetrà la conversió de locals comercials en habitatges i el canvi d’ús d’equipaments per a destinar-lo a habitatge de preu limitat

301

També permetrà la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, exceptuant els nuclis històrics i Marratxinet, que queden protegits

No es permetrà el creixement en altura

L’adaptació al Decret llei de mesures urgents per a facilitar l’accés a l’habitatge, seguint els criteris dels tècnics municipals, es portarà dimarts que ve al ple

L’Ajuntament de Marratxí portarà dimarts que ve dia 28 a ple l’adaptació del planejament del municipi al Decret llei de mesures urgents per a facilitar l’accés a l’habitatge (DL 6/2023). Així, de les quatre intervencions que el Govern donava llibertat als ajuntaments per a dur-les a terme o no, Marratxí s’acull a la Disposició addicional 17a, que regula la reconversió de locals existents en habitatges, a la Disposició addicional 18a, és a dir, la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, i a la Disposició 20a, és a dir l’aprofitament dels terrenys públics qualificats com a equipaments, reconvertint el seu ús i destinant-lo a habitatges de preu limitat per als residents del municipi.

Sobre la reconversió de terrenys públics, es considera molt positiu perquè en l’actualitat l’Ajuntament de Marratxí és titular de diferents solars no desenvolupats, entre altres motius, per no tenir les dimensions suficients per a implantar dotacions esportives, socials etc. La norma permet l’ús residencial destinat a habitatge protegit en règim de lloguer, un dels principals objectius de l’equip de govern, com ha manifestat en diverses ocasions el batle, Jaume Llompart. L’Ajuntament no permetrà, per contra, la reconversió de solars privats, alguna cosa que també permet el Decret llei, ja que, per la disposició de la majoria dels espais podria donar lloc a un creixement sense planificació.

Respecte a la reconversió de locals existents en habitatges, la qual cosa no eximeix del compliment de les condicions d’habitabilitat i de la normativa en matèria d’edificació, es considera favorable la implantació d’aquesta regulació, si bé s’exceptuen els edificis catalogats fins que no sigui creada una comissió municipal de patrimoni.

Marratxí també permetrà la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, alguna cosa que els tècnics de l’Àrea d’Urbanisme també consideren molt positiu, perquè l’augment possible a efectes reals es traduirà en una o dos habitatges més per parcel·la. S’exceptuen de l’aplicació d’aquesta possibilitat el nucli de Marratxinet i els nuclis antics de Pòrtol, Sa Cabaneta i És Pla de na Tesa.

L’Ajuntament no aplicarà, finalment, la possibilitat del creixement en altura en cap zona, una altra de les opcions que permet el Decret llei.