L’Ajuntament decreta serveis mínims per als treballadors públics

93

L’Ajuntament, atenent a la voluntat de reduir al mínim indispensable la feina presencial dels empleats públics per tal d’allunyar el risc de contagi i per dotar de més efectivitat les mesures de control del COVID-19, ha establert, a través d’un decret de Batlia, els serveis mínims presencials per al període comprès entre el 30 de març i el 9 d’abril, que queden de la següent manera:

a) Brigades municipals (serveis administratius): 1 persona (Aquest mínim es podria suprimir a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar íntegrament mitjançant teletreball).

b) Brigada de manteniment de la via pública/Cementiri municipal: 6 persones en grups multidisciplinars (electricistes, picapedrers, fosser/peó fosser, operaris generals).

c) Brigada de Medi Ambient: 3 persones d) Intervenció: 1 persona (Aquest mínim es podria suprimir a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar íntegrament mitjançant teletreball).

d) Intervenció: 1 persona (Aquest mínim es podria suprimir a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar íntegrament mitjançant teletreball).

e) Policia Local (serveis administratius): 1 persona. (Aquest mínim es podria suprimir a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar íntegrament mitjançant teletreball).

f) Recursos humans: 1 persona (Aquest mínim es podria suprimir a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar íntegrament mitjançant teletreball).

g) Registre general: 2 persones.

h) Secretaria general: 1 persona. (Aquest mínim es podria suprimir a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar íntegrament mitjançant teletreball).

i) Serveis socials: 1 persona d’atenció al públic, 1 persona de direcció, 1 persona de serveis administratius, 2 treballadores socials i totes les treballadores familiars disponibles. (Aquest mínim es podria suprimir parcialment a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar mitjançant teletreball).

j) Tresoreria: 1 persona (Aquest mínim es podria suprimir a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar íntegrament mitjançant teletreball).

k) Tributació: 1 persona (Aquest mínim es podria suprimir a criteri del responsable del departament si les tasques assignades es poden realitzar íntegrament mitjançant teletreball).

El document també informa que per causes extraordinàries i urgents, degudament justificades, els responsables dels distints departaments podran ampliar els serveis mínims presencials fixats a aquesta resolució.

Explica també que queda exclosa l’aplicació de la resolució el col·lectiu de la Policia Local que restarà subjecte a la seva normativa específica.  De moment, el personal de la Policia fa feina de manera presencial en un 50% de la plantilla.

La mateixa resolució de Batlia estableix, per aquest mateix període, la realització de la jornada de treball dels empleats públics i mitjançant teletreball o qualsevol altra modalitat no presencial de prestació de serveis que es pugui establir.