L’Ajuntament declara el segrest de la concessió pública de les escoletes de Ses Cases Noves i Cas Miot pel deteriorament del servei

322

El Ple de l’Ajuntament de Marratxí celebrat aquest dimarts ha declarat per unanimitat de tots els grups municipals el segrest de la concessió d’obra pública per les escoletes de Ses Cases Noves i Cas Miot per un termini màxim de 3 anys o fins que resulti acreditat la desaparició de les causes que l’han motivat i el concessionari, Proyectos Baula SL, justifiqui estar en condicions de prosseguir la normal explotació de l’obra pública, o, si s’escau, fins a la resolució del contracte.

Cal recordar que el passat 18 de gener l’Ajuntament va iniciar el segrest de la concessió en un ple extraordinari i urgent a causa del mal funcionament del servei, així com per l’existència de riscos evidents que aquest es deterioràs encara més, sobretot arran que la concesionària es declaràs en preconcurs de creditos, i pel perill greu de pertorbació social davant l’impagament de nómines i de les vagues i mobilitzacions del personal de les escoletes.

Amb el segrest, la gestió o funcionament del servei serà assumit per l’Administració, però l’explotació es farà a risc i ventura de l’empresa concessionària. A més, el consistori ha nomenat com a interventors tècnics amb caràcter solidari de la concessió a dos funcionaris municipals que substituiran plenament al personal directiu de l’empresa Proyectos Baula SL. en tot allò relacionat amb la gestió ordinària de les concessions que tracta aquest expedient, i una vegada finalitzat el segrest, efectuar la liquidació que correspongui.

El Consistori ha concedit un termini de tres dies hàbils al concessionari per corregir les deficiències detectades presentant la documentació següent:

– Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i l’AEAT

– Acreditació de pagament de les nòmines mitjançant documents de transferència bancària.

– Declaració responsable d’empresa de càtering de la continuació de la prestació del servei de menjador mitjançant línia calenta.

– Pla o programa de manteniment dels edificis.

Transcorregut el termini atorgat per la correcció de les deficiències, s’emetrà informe per part dels serveis jurídics. Si l’informe és favorable quedarà sense efectes aquest acord arxivant-se l’expedient. En cas que l’informe sigui desfavorable, s’executarà el segrest sense més tràmits. A més, el Ple ha desestimat les al·legacions del contractista respecte que es determini en aquest expedient la culpa de l’Administració en el mal funcionament del servei atès que no és objecte d’aquest expedient determinar si la culpa del mal funcionament del servei és del contractista o de l’Administració sinó únicament assegurar la continuïtat de la prestació del servei.

Sancions

El Ple de l’Ajuntament també ha acordat per unanimitat sancionar amb 50.000 euros a Proyectos Baula SL per quatre infraccions. Primer s’imposa una sanció de 20.000 euros per la infracció molt greu per “l’incompliment per part del concessionari de les obligacions derivades de la normativa aplicable en matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals” en el Centre de primer cicle d’educació infantil de Cas Miot, i altra sanció de 20.000 euros pels mateixos fets en el centre d’educació infantil de Ses Cases Noves.

El Ple ha imposat altres dues sancions greus de 5.000 euros, per cada centre d’educació infantil, perquè Proyectos Baula SL, tenia un embargament de crèdits de l’Agència Tributària, delegació especial de Balears, un fet considerat una la negligència o compliment defectuós inexcusable de les obligacions contractuals.