LA DEFENSORA DE LA CIUTADANIA, INTERMEDIÀRIA ENTRE ELS VEÏNATS I L’AJUNTAMENT

200

a figura del/la defensor/a de la de la Ciutadania de Marratxí és una institució municipal independent i autònoma a l’acció de la gestió municipal que s’ocupa de defensar i salvaguardar les llibertats i drets fonamentals dels veïnats del municipi, en qüestions relatives als serveis prestats per l’Ajuntament a través de les seves àrees. Exerceix aquestes funcions Eusèbia Rayó, que va ser nomenada l’agost de 2018.

La defensora de la Ciutadania pot intervenir bé per sol·licitud dels ciutadans i  també per iniciativa pròpia, o d´ofici, quan entén que l’Administració municipal pot produir directa o indirectament una vulneració dels drets de la ciutadania. Així mateix, du a terme les funcions de representació, investigant i resolent els expedients iniciats i les queixes formulades.

El reglament de la defensora de la Ciutadania regula i desenvolupa l’àmbit d’actuació i les funcions que pot dur a terme. S’hi estableix que, com a objectiu principal, aquesta figura serà canal de diàleg, estudi i seguiment dels problemes i inquietuds  que viu la ciutadania de Marratxí davant l’Administració municipal

Qualsevol persona física o jurídica que demostri un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, respecte a l’Administració Municipal podrà adreçar-la a la defensora, (tot i que no estigui empadronat al municipi, així com no serà cap impediment la nacionalitat, la residència, la minoria d’edat, la incapacitat legal, ni l’internament en un centre penitenciari o de reclusió) per sol·licitar la seva intervenció, sense restricció de cap mena, amb l´única excepció d’aquelles persones amb dependència funcionarial o laboral de l’administració municipal o dels organismes dependents, en aquelles qüestions relatives a l´àmbit de les relacions laborals o de servei. Totes les actuacions de la defensora són gratuïtes per a la persona interessada. L’horari personalitzat d’atenció al públic és dimarts de 10 a 12 h a la seu de l’Ajuntament, a Sa Cabaneta, i dijous de 17 a 19 h, a l’edifici Erika.

Les xifres de la defensora de la Ciutadania

Des del seu nomenament, Eusèbia Rayó ha atès 32 queixes, sol·licituds o consultes, de les quals n’ha resolt 22 (68,75%), mentre que quatre casos no han estat admesos a tràmit; altres quatres han estat desestimats (tres dels quals perquè la persona sol·licitant no ha presentat la preceptiva instància) i dos més estan pendents.

Les àrees de gestió que més casos d’estudi han requerit per part de la defensora de la Ciutadania han estat per aquest ordre medi ambient (amb 11), urbanisme (6) i seguretat i participació ciutadana (4). En el primer capítol, s’emmarquen queixes sobre el manteniment de parc infantil o en relació als residus urbans. Pel que fa als distints nuclis de població de Marratxí, aquells que han requerit més atenció per part d’Eusèbia Rayó, en relació al nombre de queixes o consultes que li han fet arribar, han estat Pont d’Inca (7), Pòrtol (4) i Sa Cabana (4).

A l’hora de fer públic el balanç d’actuacions al llarg dels primers nous mesos en el darrer ple municipal, Rayó també va fer constar que “el fet que hi hagi queixes envers l’actuació (o no actuació) de l’Ajuntament és en general positiu, ja que mostra l’interès de la ciutadania per la gestió que es realitza i permet que l’Administració pugui detectar problemes i veure’ls de manera més global; obliga a revisar i actualitzar actuacions i ordenances obsoletes. Són un element clau per poder millorar la gestió de l’Administració i per trobar solucions”.