El Govern central aprova mesures per als autònoms i pimes, per al lloguer i per als més vulnerables

202

El Consell de Ministres celebrat ahir dimarts va aprovar diferents mesures destinades als autònoms i pimes, al lloguer i als col·lectius més vulnerables en la situació d’estat d’alarma en què està Espanya des del 14 de març, informa Europa Press.

Així, l’Executiu ha decidit ampliar a tres mesos la moratòria en el pagament d’hipoteca per a aquelles persones que hagin perdut la feina o hagin vist reduïts els ingressos com a conseqüència de la situació generada arran de la crisi sanitària per l’expansió del coronavirus, enfront del mes que contemplava fins ara.

Per compatibilitzar aquesta nova moratòria amb la hipotecària, s’ha procedit a ajustar el règim d’acreditació. Així, les entitats no han de tenir en compte l’aplicació d’una possible moratòria hipotecària a l’efecte de calcular si s’ha assolit o no el límit de la càrrega del 35% dels ingressos.

D’altra banda, el Govern ha aprovat l’establiment d’un subsidi excepcional per als treballadors temporals als quals els venci el contracte durant l’estat d’alarma i no tenguin dret a cobrar l’atur per no haver reunit la cotització mínima. La durada d’aquest ajut serà d’un mes, ampliable si així es decideix, i la seva quantia ascendirà a el 80% de l’Indicador Públic de Rendes amb Efectes Múltiples (Iprem), uns 430 euros mensuals amb l’Iprem vigent el 2020.

L’únic requisit que s’exigirà per percebre aquest subsidi és que la durada mínima del contracte que s’extingeix sigui de al menys dos mesos, excloent així les relacions contractuals esporàdiques.

Amb aquesta mesura s’equipara els temporals que no hagin estat inclosos durant l’estat d’alarma en expedients de regulació d’ocupació temporal (ERTEs), ja que aquests sí cobraven prestació, encara que no reunissin el període de carència, en virtut de la nova regulació per ERTEs que va aprovar el Govern.

Aquest subsidi d’atur excepcional serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública, així com amb qualsevol dels subsidis d’atur existents.

El Govern, que ha introduït aquest subsidi en un macro Reial decret llei de mesures urgents per pal·liar l’impacte econòmic i social del COVID-19, entén que la situació d’aquestes persones ha de ser atesa amb mesures excepcionals atesa l’escassa possibilitat que durant la crisi sanitària trobin un altre lloc de treball.

PROHIBICIÓ DE TALLS DE GAS, AIGUA I ELECTRICITAT

En la mateixa línia, El Govern ha ampliat la prohibició de talls de subministrament d’electricitat, gas i aigua a totes les llars durant el període que duri l’estat d’alarma per la crisi sanitària del coronavirus, excepte per motius lligats a la seguretat del subministrament.

El Reial Decret Llei aprovat aquest dimarts conté un paquet de mesures complementàries per fer front al coronavirus i recull que, “excepcionalment”, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, no es pot suspendre el subministrament d’aquests serveis energètics (electricitat, gas natural, derivats del petroli) i d’aigua, considerats bàsics, als consumidors “en el seu habitatge habitual”, encara que existeixi aquesta possibilitat en els contractes de subministrament.

Fa dues setmanes, l’executiu ja havia prohibit el tall d’aquests subministraments essencials per als considerats llars vulnerables en aquesta situació excepcional, de manera que ara s’amplia a tots els ciutadans.

TRES MESOS DE MORATÒRIA HIPOTECÀRIA

També ha ampliat l’abast de la moratòria hipotecària als autònoms, professionals o pimes que pateixin extraordinàries dificultats i als préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, incloent els crèdits al consum.

Amb l’extensió d’aquesta mesura, l’Executiu pretén oferir un alleugeriment econòmic i assegurar que els ciutadans no quedin exclosos del sistema financer en no poder fer front temporalment a les seves obligacions com a conseqüència de la crisi sanitària.

MESURES PER AL LLOGUER

L’Executiu també ha aprovat un paquet de mesures en matèria de lloguer que beneficiarà unes 500.000 famílies vulnerables i que contempla la suspensió dels desnonaments durant sis mesos després de la fi de l’estat d’alarma, la pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer d’habitatge habitual, una línia de microcrèdits avalats per l’Estat o ajudes directes de fins a 900 euros després de la crisi, per import de 700 milions d’euros, entre d’altres.

En concret, s’ha aprovat la suspensió de desnonaments sense alternativa habitacional fins que es compleixin sis mesos després de la fi de l’estat d’alarma perquè ningú no es quedi sense casa durant la crisi, així com una pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer d’habitatge habitacional per evitar pujades abusives aprofitant el COVID-19.

A més, d’acord amb el reial decret-llei aprovat, qui caigui en situació de vulnerabilitat pot acollir-se a un microcrèdit que donarà l’estat a tipus 0 d’interès, a retornar en sis anys ampliable a deu en cas de dificultats.

Si després de la crisi es manté la vulnerabilitat, l’Estat pagarà el deute de lloguer a través d’una línia d’ajudes públiques que preveu ajudes de fins a 900 euros al mes i 200 euros per despeses de subministraments o manteniment, amb un import total de fins 700 milions d’euros.

Pel que fa a el nombre de beneficiaris, ha indicat que, a l’espera que es concreti l’ingrés mínim vital en què treballa el Ministeri de Seguretat Social, amb uns 5 milions de persones potencialment beneficiaris, les mesures de lloguer aprovades afectaran més de mig milió de famílies en situació de vulnerabilitat.

MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES COTITZACIONS DELS AUTÒNOMS

El Govern ha aprovat igualment la moratòria del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social durant sis mesos dels autònoms i empreses. En concret, el període de meritació en cas d’empreses estaria comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas d’autònoms estaria comprès entre maig i juliol de 2020.

Així mateix, es permetrà que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 el ajornament de el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hauran d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020 sense interessos.

D’altra banda, el Reial Decret estableix que es facilitarà a les empreses i autònoms la realització de gestions amb la Seguretat Social, el que permet a empreses i gestories utilitzar el sistema de remissió electrònica de dades (XARXA) per efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts de la Seguretat Social.

Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors respecte dels quals se sol·licita la moratòria en el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat i per conceptes de recaptació conjunta.

Així, en aquest punt s’assenyala que la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà habilitar qualsevol altre mitjà electrònic diferent a sistema RED o el servei electrònic de Seguretat Social per a fer la sol·licitud.