1.600 joves de les Illes es beneficiaran del Bo Lloguer Jove de 250 euros mensuals durant dos anys

253

A partir de la setmana que ve, els joves de les Illes Balears menors de 35 anys que visquin en un habitatge en règim de lloguer podran accedir al Bo Lloguer Jove i gaudir d’un ajut de fins a 250 € mensuals durant dos anys. Així ho ha anunciat avui la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, que ha presentat aquesta mesura social amb el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cristina Ballester.

Francina Armengol ha explicat que «les polítiques de joventut s’enfoquen a les Balears d’una forma absolutament transversal perquè és un col·lectiu prioritari que mereix tot el suport i les polítiques necessàries per poder tenir una vida de qualitat». L’educació i la formació, l’ocupació i la possibilitat d’emancipació són, segons ha afirmat la presidenta, elements fonamentals en aquest objectiu i, en aquest sentit, el bo lloguer jove «ajuda aquestes persones a fer més fàcil el pagament d’un habitatge».

El pressupost destinat al Bo Lloguer Jove és de 9,6 milions d’euros, en dues anualitats (2022 i 2023) de 4,8 milions d’euros cadascuna, mitjançant el qual es donaran ajuts directes als arrendataris que siguin titulars de contractes de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular, amb un lloguer mensual de fins a 900 €. Es preveu que almenys 1.600 joves de les Illes Balears se’n podran beneficiar.

Es tracta d’una mesura impulsada des del Govern de l’Estat, gestionada a través de les comunitats autònomes, per facilitar un habitatge en règim de lloguer als joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant ajuts directes. Aquesta iniciativa se suma al paquet d’ajuts al lloguer que ofereix anualment la Direcció General d’Habitatge del Govern.

Sol·licitud del Bo Lloguer Jove

Respecte al nou Bo Lloguer Jove, cal assenyalar que els sol·licitants no podran tenir ingressos de la unitat de convivència superiors a tres vegades l’IPREM (24.318 €) i els contractes d’arrendament hauran d’estar vigents en data 1 de gener de 2022 o amb posterioritat fins al termini de sol·licituds.

Per accedir a aquesta subvenció, els joves arrendataris hauran de fer la seva sol·licitud de manera telemàtica a través del web www.bolloguerjove.caib.es, amb DNI electrònic, certificat digital o Clave PIN.

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà la setmana que ve, una vegada publicada la convocatòria en el BOIB, i restarà oberta un mes i mig, fins al pròxim 15 de setembre. Els ajuts s’adjudicaran per ordre d’entrada, entre els expedients que siguin complets i correctes.

Les sol·licituds són individuals i no per habitatge; per tant, s’ha de presentar una sol·licitud per cada titular jove de fins a 35 anys. S’han de justificar els pagaments de les rendes de lloguer mensuals de gener de 2022 a setembre de 2022. Després d’aquesta data, tots els justificants de pagament de les rendes mensuals posteriors a la sol·licitud s’aportaran telemàticament cada quatre mesos.

Els ajuts del Bo Lloguer Jove no són compatibles amb els ajuts ordinaris al lloguer que ofereix anualment la Direcció General d’Habitatge, amb la intenció de poder donar cobertura a un nombre més gran de beneficiaris.

Milers de beneficiaris d’ajuts al lloguer a les Illes Balears

Des de l’any 2015, l’import dels ajuts al lloguer que ofereix la Conselleria de Mobilitat i Habitatge s’ha multiplicat per 7 i el nombre de beneficiaris s’ha multiplicat per 6,5. El 2015 s’ha passat d’un pressupost d’1,5 milions d’euros i 785 beneficiaris a mobilitzar, l’any 2020, un total de 9,7 milions d’euros en ajuts al lloguer per a 5.427 beneficiaris.

D’aquests beneficiaris dels ajuts al lloguer de 2020, 1.100 han estat joves menors de 35 anys, la qual cosa suposa un 20 % del total.

D’altra banda, cal assenyalar que la convocatòria d’ajuts del 2021 disposa d’un pressupost inicial de 9.028.000 € i s’hi han presentat 9.150 sol·licituds. D’aquestes, en data de 31 de maig, s’han abonat 3.120.229,60 € a favor de 1.530 beneficiaris. En pròximes setmanes es farà un segon pagament per una quantia semblant, amb la qual cosa ja s’haurà abonat més del 70 % del pressupost inicial d’aquests ajuts del 2021.